226/7 (DC11 JPR/JPS) Scania K230UB / Caetano B27D, built 2011.